Regulamin

Willa Lawenda

REGULAMIN LAWENDA APARTAMENTY BOUTIQUE

*Regulamin pobytowy str 1-4

*Regulamin strony internetowej str 5-11

__________________________________________________________________________________

REGULAMIN POBYTOWY w LAWENDA APARTAMETY BOUTIQUE

§ 1

 1. Najmujący pokój gość Lawenda Apartamenty Boutique zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych przy zakładaniu rezerwacji zarówno poprzez systemy rezerwacyjne jaki i drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Zawarta umowa o świadczenie usług noclegowych jest podstawą przetwarzania danych osobowych gościa w zakresie niezbędnym do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Wymaganymi danymi niezbędnymi do zawarcia umowy są: imię i nazwisko, adres zamieszkania.
 3. Rozpoczęcie pobytu w Lawenda Apartamenty Boutique jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu Pałacu Kamieniec oraz informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych, która dostępna pod adresem https://www.lawenda.com.
 4. Apartamenty w Lawenda Apartamenty Boutique wynajmowane są na doby.
 5. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 6. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu wynajmując apartament, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.
 7. Gość otrzymuje jednorazowy kod do drzwi wejściowych obiektu oraz wynajmowanego apartamentu, który obowiązuje na czas rezerwacji apartamentu i wygasa w dniu wyjazdu o godz. 11:00

§ 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gości, powinno być zgłoszone telefonicznie w recepcji pod numerem telefonu 666 190 411 do godz. 9:00 w dniu, w którym upływa termin wymeldowania.
 2. Lawenda Apartamenty Boutique uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Niezgłoszenie przedłużenia pobytu i pozostawienie rzeczy w apartamencie dłużej niż do godz. 11:00, traktowane jest, jako automatyczne przedłużenie pobytu o następną dobę.
 4. W przypadku braku możliwości przedłużenia pobytu lub jeśli Lawenda Apartamenty Boutique nie posiada wolnych miejsc w okolicznościach opisanych w ust.3, rzeczy gościa zostaną zdeponowane.

§ 3

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług. Reklamację można mailowo na adres lawenda@lawenda.com
 2. Lawenda Apartamenty Boutique zobowiązana jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń obiektu oraz czystości i porządku w apartamentach, przez podjęcie czynności mających na celu usunięcie usterek i braków w ciągu 24h.

§ 4

 1. Gość nie może udostępniać apartamentu ani kodu do drzwi osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Lawenda Apartamenty Boutique może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu:
  • rażąco naruszył regulamin pobytu,
  • wyrządził szkodę w mieniu Lawendy lub innych gości,
  • wyrządził szkodę pracownikowi lub go znieważył,
  • wyrządził szkodę osobie przebywającej w Lawenda Apartamenty Boutique lub ją znieważył, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Lawenda Apartamenty Boutique.
 1. Lawenda Apartamenty Boutique ma prawo do wyproszenia gościa, który dokonuje wyżej opisanych naruszeń. W takiej sytuacji gościowi nie przysługuje prawo zwrotu płatności za usługi noclegowe (najem apartamentu) – w zakresie, w jakim Lawenda Apartamenty Boutique straciła potencjalny zarobek w związku z niewynajęciem apartamentu.
 2. Lawenda Apartamenty Boutique może dochodzić od gościa odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5

 1. Lawenda Apartamenty Boutique ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w Lawenda Apartamenty Boutique ,
  • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 1. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Lawenda Apartamenty Boutique dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 6

 1. Gość powinien zawiadomić recepcję Lawenda Apartamenty Boutique o wystąpieniu szkody związanej z pobytem w Lawenda Apartamenty Boutique niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Parking przy Lawenda Apartamenty Boutique jest niestrzeżony.
 3. Gość Lawenda Apartamenty Boutique powinien zapoznać się z wyposażeniem pokoju oraz używać go w sposób zgodny z przeznaczeniem, nie powodując szkód wykraczających poza zwykłe zużycie rzeczy.
 4. Gość Lawenda Apartamenty Boutique ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Lawenda Apartamenty Boutique, powstałe z jego winy, z winy odwiedzających go osób, które z nim przebywają. Lawenda Apartamenty Boutique zastrzega sobie możliwość obciążenia gościa opłatą za wyrządzone szkody (do wysokości szkody).
 5. Roszczenia Lawenda Apartamenty Boutique z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody, będą realizowane w następujący sposób:
  • usunięcie szkody poprzez naprawienie rzeczy,
  • zapłatę całości uszkodzonej rzeczy,
  • zakup rzeczy o podobnych właściwościach, co uszkodzona rzecz.
 1. Na terenie Lawenda Apartamenty Boutique obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Za naruszenie zakazu palenia w Lawenda Apartamenty Boutique, gość będzie obciążony opłatą dearomatyzacyjną  w wysokości 500 PLN.
 2. Opłata za dodatkowe sprzątanie apartamentu związane z zabrudzeniem znacznie wykraczającym poza typowe wynosi 200 PLN.

§ 7

Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 7 dni a następnie trwale usuwane. Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie usługi monitoringu jest firma Instalatorstwo Niskoprądowe Sławomir Mytych, ul. Boczna 8, 57-350 Kudowa Zdrój. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez monitoring jest Tangram Wojciech Hutny, ul. Bohdanowicza 7/19 02-127 Warszawa.

§ 8

Przez cały czas pobytu w Lawenda Apartamenty Boutique dzieci poniżej 10 lat powinny przebywać pod stałą opieką i nadzorem rodziców bądź opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci.

§ 9

W przypadku wystąpienia u gościa choroby zakaźnej, powinien on niezwłocznie opuścić obiekt w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby na inne osoby znajdujące się w obiekcie.

§ 10

Na życzenie Gościa obiekt świadczy następujące usługi:

  • udziela informacji związanych z pobytem i podróżą;
  • nieodpłatnie wypożycza odbiorniki TV do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu w Lawenda Apartamenty Boutique.

§ 11

 1. W Lawenda Apartamenty Boutique obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Lawenda Apartamenty Boutique nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości (Lawenda Apartamenty Boutique może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która nie stosuje się do tego postanowienia).

§ 12

 1. Każdorazowo opuszczając apartament, gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zatrzasnąć drzwi.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Lawenda Apartamenty Boutique powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób, chyba że uszkodzenie nie przekracza ram zwykłego zużycia.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i system czujników dymu zabronione jest palenie tytoniu i innych substancji w całej Lawenda Apartamenty Boutique.

§ 13

Przedmioty pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa, będą odsyłane na adres wskazany przez gościa za uprzednim zwrotem kosztów przesyłki.

§ 15

 1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie wpłaty bezzwrotnego lub zwrotnego (w zależności of oferty) zadatku w wysokości 30% kwoty pobytu. Pozostała część płatna jest przed rozpoczęciem pobytu.
 2. Rezygnacja z przyjazdu lub jego skrócenie, nie powodują zwrotu płatności za zarezerwowany wcześniej pobyt.
 3. Pakiety pobytowe stanowią jedną integralną całość, a nie wykorzystanie pakietu lub jego części nie powoduje zwrotu kosztów.


REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

WWW.LAWENDA.COM

SPIS TREŚCI

 1. DEFINICJE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY
 1. USŁUGI NOCLEGOWE – REZERWACJA
 1. USTAWOWE PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. KONTAKT I REKLAMACJE
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. PRAWA AUTORSKIE
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. ZMIANA REGULAMINU
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE

 1. Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, oznaczają:
 1. Lawenda Apartamenty Boutique” – obiekt hotelowy położony w 57-350 Kudowie-Zdroju, ul.Słoneczna 12.
 2. Konsument” – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Regulamin” – ten regulamin;
 4. Strona” – strona internetowa dostępna pod adresem www.lawenda.com;
 5. Usługi” – Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
 6. „Usługi noclegowe” – usługi w zakresie zakwaterowania, innego niż na cele mieszkalne, świadczone w Lawenda Apartamenty Boutique, które obejmują przede wszystkim usługi związane z pobytem w apartamentach.
 7. Usługobiorca / Ty” – osoba fizyczna korzystająca z naszych Usług lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, którą reprezentujesz;
 8. Usługodawca / My” – Lawenda Apartamenty Boutique prowadzony przez Tangram Wojciech Hutny, Warszawa 02-127, ul. Bohdanowicza 7 lok. 19 wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5271590364;
 9. kc” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1664 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93, ze zm.);
 10. „upk” – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.);
 11. „pt” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171, poz. 1800, ze zm.);
 12. „uśude” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 uśude, art. 173 ust. 1 pkt 1 pt oraz art. 12 upk.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z naszej Strony i Usług za pośrednictwem Strony.
 3. Umowa o świadczenie Usług dostępu do Strony zostaje zawarta na czas nieoznaczony z momentem, gdy wejdziesz na Stronę i rozwiązuje się po tym jak wyjdziesz ze Strony.
 4. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Usługodawca.
 5. Mamy obowiązek świadczyć Usługi zgodnie z umową i Regulaminem.
 6. Treść Regulaminu udostępniamy nieodpłatnie na stronie internetowej www.lawenda.com w formie umożliwiającej jej utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Ciebie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony oraz świadczonych w jej ramach Usługi.
 7. W ramach korzystania ze Strony i Usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Rezerwacja pobytu w Lawenda Apartamenty Boutique oznacza wyrażenie zgody na regulamin obiektu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz obowiązek jego przestrzegania.
 9. Regulamin obowiązuje od 15.07.2023
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania z naszej Strony oraz Usług wymagane jest:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową,
 2. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY
  1. Strona funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Korzystanie ze Strony, z zastrzeżeniem zarezerwowania Usług hotelowych, o którym mowa w pkt. V ust. 1 nie wymaga zapłaty ceny, jest dobrowolne i dozwolone dla wszystkich, którzy spełniają wymagania techniczne określone w pkt. III Regulaminu.
  3. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją przez Ciebie treści Regulaminu.
  4. Twoim obowiązkiem jest korzystanie ze Strony w sposób zgodny z treścią Regulaminu, z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów. W szczególności zabronione jest: ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony.
 1. USŁUGI NOCLEGOWE – REZERWACJA
 1. Korzystając z naszej Strony masz możliwość zawarcia z Nami umowy o świadczenie Usług hotelowych poprzez zarezerwowanie pobytu w Lawenda Apartamenty Boutique. W tym celu powinnaś/-eś:
 1. spełnić wymagania techniczne określone w pkt. III Regulaminu;
 2. połączyć się w trybie on-line ze Stroną;
 3. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
 4. wcisnąć przycisk „REZERWUJ” w prawym górnym rogu Strony;
 5. wybrać datę pobytu oraz liczbę gości i pokoi;
 6. wybrać pokój;
 7. wcisnąć przycisk „POKAŻ CENY” przy wybranej ofercie;
 8. wcisnąć przycisk „REZERWUJ” przy wybranej ofercie;
 9. wybrać dodatki (punkt opcjonalny);
 10. wcisnąć przycisk „DALEJ Do Potwierdzenia”;
 11. podać dane rezerwującego – imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;
 12. zaznaczyć obowiązkowe pola, oznaczone „*”;
 13. wcisnąć przycisk „REZERWUJ z obowiązkiem zapłaty”;
 14. dokonać płatności zgodnie z wybranym sposobem.
 1. Rezerwacja Usług noclegowych może być uzależniona od uiszczenia przedpłaty, która wyrażona jest procentem pełnego wynagrodzenia za Usługi noclegowe. Przedpłata może być zwrotna lub bezzwrotna. Informacja o charakterze przedpłaty widoczna jest w opisie wybranej oferty.
 2. Uiszczenie przedpłaty pomniejsza cenę pobytu w Lawenda Apartamenty Boutique o kwotę uiszczoną.
 1. USTAWOWE PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 12 upk, nie przysługuje Ci ustawowe prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych (np. świadczenie Usług hotelowych).
 2. W pozostałych przypadkach Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
 3. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie do Nas informacji o chęci skorzystania z prawa odstąpienia, przed upływem tego terminu. W tym celu skorzystaj z naszych danych kontaktowych, które wskazaliśmy w pkt. VII ust. 2.
 4. Konsument może odstąpić od umowy korzystając z formularza, który stanowi załącznik nr 2 do upk.
 1. KONTAKT I REKLAMACJE
 1. Dokładamy należytej staranności, aby zapewnić odpowiedni poziom funkcjonowania Strony i naszych Usług.
 2. Masz prawo zgłosić zastrzeżenia i błędy w funkcjonowaniu Strony lub Usług:
 1. e-mailowo, pisząc wiadomość na adres: lawenda@lawenda.com
 2. dzwoniąc w dni robocze od 9 do 17 na numer 666 190 411 (opłata według stawki operatora).
 1. Udostępniamy również możliwość kontaktu z Nami za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się na stronie https://www.lawenda.com/kontakt. Aby z niego skorzystać, musisz podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości i nacisnąć przycisk „Wyślij”.
 2. W reklamacji lub zgłoszeniu podaj:
 1. Twoje dane kontaktowe, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
 2. opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze lub w funkcjonowaniu Strony oraz Twoje oczekiwania z nimi związane.
 1. Możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia pełnej odpowiedzi.
 2. Reklamacje i zgłoszenia rozpatrzymy niezwłocznie po otrzymaniu informacji, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania informacji wymaganych do udzielenia odpowiedzi. O decyzji w przedmiocie reklamacji lub zgłoszenia powiadomimy Cię niezwłocznie. Odpowiedź otrzymasz takim kanałem komunikacji jakim złożyłeś do nas reklamację, chyba że poprosisz o odpowiedź w innej formie.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.

 1. PRAWA AUTORSKIE

Dysponujemy prawami autorskimi lub licencją do wszystkich treści zamieszczanych na Stronie. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, także wszystkie obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi na znak towarowy i należą do Nas lub są przez Nas licencjonowane.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może dotyczyć w szczególności: imienia, nazwiska oraz adresów poczty elektronicznej, podawanych przez Ciebie przy korzystaniu z Usług.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych określa Polityka prywatności, dostępna pod adresem https://www.lawenda.com/prywatnosc

 1. ZMIANA REGULAMINU
 1. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów, tj. w następujących przypadkach:
   1. zmiana przepisów – konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością̨ jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
   2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
   3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Strony, w tym wprowadzenie nowych Usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Strony;
   4. zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;
   5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
   6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
   7. poprawa jakości obsługi;
   8. techniczna zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Strony.
 1. O dokonanej zmianie poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie, co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie.
 2. Zmiana Regulaminu jest skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie i upływu 14 dni.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na naszej Stronie.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Spory z osobami, które w relacji z Usługodawcą nie są Konsumentami, wynikłe ze świadczenia Usług lub z nimi związane, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 5. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest, między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
 2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.