Willa Lawenda · Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi Lawenda i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w Willi. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Lawenda w Kudowie-Zdroju.
 3. Aktualny cennik jest integralną częścią regulaminu.


§2 DOBA HOTELOWA
 1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:30 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym wymeldowanie. Willa może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych pokoi lub w przypadku Gości, którzy nie przestrzegają obowiązującego regulaminu.


§3 REZERWACJA, ANULACJA I MELDUNEK
 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości minimum 30% ceny całościowej, z zastrzeżeniem, że wartość tej opłaty nie może być niższa od ceny jednej doby. W przypadku rezerwacji dokonywanych poprzez portale rezerwacyjne obowiązują warunki rezerwacji podane w ich ofercie.
 2. Niewpłacenie opłaty rezerwacyjnej w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 3. W przypadku nieodwołania rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Willi, Willa zastrzega sobie możliwość zatrzymania całej opłaty rezerwacyjnej z możliwością wykorzystania jej przez Gościa do końca roku kalendarzowego. Dla rezerwacji dokonywanych poprzez portale rezerwacyjne obowiązują warunki rezerwacji i anulacji podane w ich ofercie.
 4. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. Gość ma obowiązek okazać aktualny dokument tożsamości z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960). W przypadku odmowy okazania dokumentu umożliwiającego zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 5. Wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej jest konieczne i jednoznaczne z zawarciem umowy z Hotelem o świadczenie usług hotelowych. Zawarta umowa usługi hotelowej jest podstawą przetwarzania danych Gościa w zakresie niezbędnym do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji. Według postanowień niniejszego regulaminu, wymaganymi danymi niezbędnymi do zawarcia umowy z Hotelem są: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości Gościa.
 6. Rozpoczęcie pobytu w Willi Lawenda jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przepisów Regulaminu obiektu oraz załączonej Informacji o danych osobowych dla Gości Willi Lawenda.
 7. Gość wynajmując pokój określa czas swego pobytu.
 8. Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Willi lub innych osobach przebywających w Willi.
 9. Osoby niezameldowane w Willi mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 10:00-21:00.
 10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Willa nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 11. Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.
 12. Należność za pobyt winna być uregulowana najpóźniej w dzień przed wyjazdem.
 13. Willa zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.
 14. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 15. Recepcja Willi Lawenda melduje Gości w godzinach 14:00 – 20:00.
 16. W przypadku chęci wynajęcia przez Gości większego pokoju niż został zarezerwowany recepcja może dokonać zmiany w miarę posiadanego wolnego pokoju za dodatkową dopłatą zgodną z obowiązującym cennikiem Willi Lawenda.


§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Willi, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Willa zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po wyjeździe Gościa.
 2. W Willi i jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami. Cała Willa wyposażona jest w czujniki dymu. Willa zastrzega sobie prawo nałożenia na Gościa kary w wysokości 500 zł w przypadku nie zastosowania się do zakazu oraz żądania zwrotu kosztów ewentualnego odświeżenia pokoju.
 3. W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia systemu przeciwpożarowego lub alarmowego z winy Gościa, na Gościa nałożona zostanie kara w wysokości 1000 zł oraz całkowity koszt ewentualnej interwencji straży pożarnej.
 4. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Willi Lawenda (budynek i ogród) pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 5. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, klimatyzatorów, urządzeń gazowych, przyrządów oraz aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Willa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Willi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Willi.
 8. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 9. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.


§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WILLI
 1. Osobom postronnym Willa nie udziela informacji o danych osobowych Gości.
 2. Willa ma obowiązek zapewnić warunki pełnego wypoczynku Gościa.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Gościa usterek w pokoju, Willa ma obowiązek, w miarę posiadanych możliwości, zaproponować inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 4. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie obiektu lub parkingu należącego do Willi Lawenda.
 5. Willa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach.
 6. Na życzenie Gościa hotel świadczy następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  2. nieodpłatnie wypożycza odbiorniki TV do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu w obiekcie.


§6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 2 miesięcy, a następnie przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.


§7 CISZA NOCNA
 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-7:00.


§8 POSIŁKI
 1. Spożywanie posiłków odbywa się w sali jadalnej, w ustalonych godzinach. Śniadanie w formie szwedzkiego stołu jest dostępne w godzinach 8:00-10:00. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia z jadalni.
 2. Sala jadalna jest dostępna dla Gości jedynie w trakcie wydawania posiłków. Możliwe jest wynajęcie sali dla grup zorganizowanych ( spotkania integracyjne) - konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie ze strony obiektu.


§9 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po ich zauważeniu. Zastrzeżenia prosimy zgłaszać w recepcji.


§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Ze względu na bezpieczeństwo Gości, obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 7 dni a następnie trwale usuwane. Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie usługi monitoringu jest firma Instalatorstwo Niskoprądowe Sławomir Mytych, ul. Boczna 8, 57-350 Kudowa Zdrój. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez monitoring jest firma Tangram Wojciech Hutny, ul. Bohdanowicza 7/19 02-127.
 2. Otrzymując klucze, Gość staje się gospodarzem pokoju.
 3. Po upływie terminu pobytu, Gość zobowiązany jest pozostawić klucze w recepcji. Za zagubione klucze pobierana jest opłata w wysokości 250 zł.
 4. Codzienne sprzątanie polega na opróżnieniu kosza na śmieci oraz usunięciu rażących zabrudzeń. Na życzenie Gościa pokój może zostać gruntowanie posprzątany przy pobycie dłuższym niż 4 noce. Dotyczy to również wymiany ręczników.
 5. Do dyspozycji Gości przygotowany został ogólnodostępna sala wypoczynkowa z biblioteczką, sala zabaw dla dzieci.
 6. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Willi, powodowania nieprzyjemnych zapachów, bądź innych działań, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Willi.
 8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, koców oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
 9. Gość ma obowiązek uiścić opłatę klimatyczną zgodnie z aktualnym cennikiem.
 10. Na życzenie Gości dopuszcza się, by dziecko do 4 roku życia spało z Rodzicami na obecnych łóżkach. W tej sytuacji pobierana jest tylko opłata zgodnie z aktualnym cennikiem. Nie dotyczy to pokoi jedno i dwuosobowych Standard.
 11. W pokojach rodzinnych na prośbę Gości obsługa Willi Lawenda może w miarę możliwości wstawić dostawkę jeśli zajdzie taka potrzeba. Cena za dostawkę określona jest w aktualnym cenniku.